English (United Kingdom)Hebrew (Israel)Deutsch (DE-CH-AT)
   

! היינריך היינה בתל אביב

היינריך היינה חייב לקום מהמתים כדי להוכיח לעולם הספרות, כי הוא משורר האהבה הגדול של גרמניה. היינריך היינה הינו
בעל מזג אלים, מלא תשוקה, ועוז. אפילו חבריו חוששים מהלעג הנבזי שלו. הוא חי ברמת חיים שאינו יכול להרשות לעצמו.
הוא מודע בפרסומו כסופר, אך הוא לא מאושר ומרגיש שלא אוהבים אותו.
2010 – תל אביב
בתל אביב פוגש היינה בסימון פאן גלדרן, אשר רוצה להעלות ביפו את פואמת הריקודים "ד"ר פאוסטוס" של היינה. סימון
מחפש בני ברית. הוא מאמין שבהיינה שקם מהמתים מצא שחקן מתאים.
סימון מאמין כי בעזרתה של רחל פרנהאגן, נינתה של רחל לוין-פרנהאגן, יוכל להעלות את הבלט של היינה ביפו/ישראל.
חקר ותסריט לסרט קולנוע של 90 דקות

<